Forside Formål medlemmer Uddannelse Aktuelt Links Galleri Kontakt

 

susanarnild@hotmail.com

Referat af ordinær generelforsamling i Dansk Dekorationsmalerlaug (DDML)

Torsdag d. 6. marts 2008
Svendborg Erhvervsskole, Græsholmevej, 5700 Svendborg.
Generelforsamlingen blev afholdt iflg. Vedtægterne.

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og referent
2. valg af dirigent
3. oldermandens beretning
4. regnskabsaflæggelse
5. behandling af indkomne forslag
6. fastlæggelse af kontingent
7. godkendelse af budget
8. valg af bestyrelse
9. evt.

 

Ad. 1. 
Valg af stemmetællere og referent.
Stemmetællere: Tut Vestergård og Tina Baumann.
Referent: Maj-Britt Flor Johansen.

Ad. 2.
Valg af dirigent blev Lone Jacobsen

Ad. 3.
Oldermandens beretning blev gennemgået af Susan Arnild, som kunne berette om en fantastisk overstået Salon i Århus i foråret 2007. Mange præsterede et flot stykke arbejde, og der kom efterfølgende mange meget positive tilkendegivelser fra deltagerne.
Landsbyen Sjølund – en institution for voksne retarderede modtog med stor glæde det store fællesmaleri fra Salonen.
Økonomien vedr. Salonen har været en langvarig proces. Det trak ud inden de sidste regninger kom, og sponsoraterne var ligeledes længe om at komme i hus. Alt i alt løb økonomien rundt, men det været et stort arbejde.
Susan Arnild tager til Chicago til maj 2008 på Salonen og hjælper til. Hun glæder sig til det er i hus, og ser frem til at komme videre med DDML.

Susan Arnild har været i Frankrig på kursus ved Pierre Lafuma. Denne Pierre kan desuden komme til DK og afholde marmoreringskurser, max. 6 personer.
På sin rejse til Frankrig besøgte Susan et museum med trompe loeil, hvilket inspirerede hende til spørgsmålet, om det er noget der kunne være aktuelt i DK? Det blev diskuteret kort, og der kom forslag om, at det evt. kunne ligge i Randers i forbindelse med håndværkermuseet og med skiftende udstillinger fra medlemmer fra DDML? Der blev ikke afgjort noget. Man kan gå på den franske hjemmeside og se værker, adresse mm.: www.museedutrompeloeil.com

Beretningen blev godkendt.

Ad 4.
Regnskabet blev aflagt og godkendt.
Det skal nævnes, at DDML har været økonomisk involveret i Salonen. Alt i alt er der et overskud på kr. 5174.47

Ad.5.
Der var ikke indkommet nogen forslag til generelforsamlingen.

Ad.6.
Fastlæggelse af kontingent.
Med det nuværende aktivitetsniveau foreslår bestyrelsen, at man fastholder kontingentet på de nuværende 500 kr.

Ad.7.
Godkendelse af budget.
Budgettet for 2008 blev gennemgået og godkendt.

Ad.8.
Valg af bestyrelse.
På valg: Neller Jongdahl, Michael Høgh og Erik Klausen. Alle 3 modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt.
Desuden blev der valgt 2 suppleanter: 1. Jytte Højbro Rasmussen, 2. Maj-Britt Flor Johansen.

Ad. 9
Eventuelt.
1.
Det blev forslået, at der fremover bliver lavet om i rækkefølgen af dagsordnen til generelforsamlinger, da det roder med den nuværende. Ny dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Oldermandens beretning
4. Regnskabsaflægning
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. evt.

2.
En beslutningsdygtig bestyrelse har på et møde i januar besluttet, at DDML´s hjemmeside skal fornyes og løbende holdes opdateret. Derfor er der hyret en web-master til at dette job. Neller gennemgik den nye hjemmesides indhold.

3.
Det blev besluttet at lave en workshop for DDML´s medlemmer i Susans værksted på Djursland i weekenden d. 13., 14. og 15. juni 2008. Man samles fredag aften og arbejder fra lørdag morgen. Bestyrelsen vælger et emne, som alle deltagere arbejder med på workshoppen. Alle bliver orienteret nærmere hurtigst muligt.
DDML betaler for materialer til alle. Man medbringer selvfølgelig selv værktøj.
Mad: Medbring selv mad til fredag aften og lørdag middag. Vi laver i fællesskab en stor portion chili con can til lørdag aften. Nærmere orientering kommer.
Der vil være mulighed for at 8 personer kan overnatte i en lejlighed ved Susan. Resten skal indlogeres på vandrehjem eller bo i telt.

4.
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt ved Erik Klausen. Bestyrelsen finder et tidspunkt.

5.
Der kommer en logo-konkurrence blandt DDML´s medlemmer, om at lave et logo til Dansk Dekorationsmalerlaug. I foreningens ånd kan man vinde æren af at se sit logo på hjemmesiden, visitkort, T-shirts mm. :-)

6.
Det blev diskuteret, hvornår man kan blive optaget i DDML. I vedtægterne står der: ”Det er folk, som er fagligt kvalificeret….” Man SKAL altså ikke nødvendigvis være faglært bygningsmaler, da man kan have andre kvalifikationer, som dækker en dygtig dekorationsmaler. Dette vil komme til at stå på den nye hjemmeside

 

Således opfattet…
Maj-BrittGeneralforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Dekorationsmalerlaug (DDML)

Fredag d. 27. februar 2009
Svendborg Erhvervsskole, Græsholmvej, 5700 Svendborg
Generalforsamlingen blev afholdt iflg. Vedtægterne.

Dagsorden:
Valg af stemmetællere og referent
Valg af dirigent
Oldermandens beretning
Regnskabsaflægning
Godkendelse af budget
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag vedr. tekstændring i vedtægterne:
Foreningen konstituerer sig med formand, næstformand, kasser og sekretær.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger før afholdelsen.
Valg af bestyrelse
Evt.

 

Ad. 1.
Valg af stemmetællere og referent.
Stemmetællere: Susanne Braüner og Elena Hunnerup.
Referent: Heidi Zilmer Jensen

Ad. 2.
Valg af dirigent blev Erik Klausen

Ad. 3.
Oldermandens beretning blev gennemgået af Neller Jongdahl, der blev vedtaget som fungerende oldermand, da oldermanden måtte melde afbud.

2008 var et år uden særlig mange aktiviteter – dog blev der arrangeret arbejdende værksted på Håndværkermuseet i Randers i oktober og workshop på Djursland i juni, hvilket gik godt. Der er billedshow på hjemmesiden fra workshoppen.
Det er intentionen, at vi hver sommer holder fast i denne workshop weekend.
Dette år i juni på Djursland – dato er ej fastsat endnu.
DDML medlemmer har lagt kræfterne i den nye dekorationsmaleruddannelse, der blev skudt i gang i 2008. Mange timer er brugt for at få uddannelsen i gang. Første hold er snart færdig og med succes såvel i Svendborg som i Kbh. Dette fingeraftryk kan vi være stolte af i foreningen.

Der er gjort klar til nogle aktiviteter i fremtiden. Tankerne har været ”søjler”, der kan bygges videre på.
Der er foreløbigt seks søjler:
Årlig workshop: Så vi kan udveksle erfaringer, blive bedre, dygtigere, udvikle os og holde kontakt.
Deko.weekend: Dekorationsmalerdage i forskellige dele af DK såsom Eriks arrangement i Randers og Kajs kommende i Holbæk: Deko.weekend D. 4 okt. i Holbæk – se hjemmesiden.
Deko rejser: Vinterpaladset i Sct. Petersborg er et mål, men i 2009 vil DDML arrangere en tur til Sverige: 29/10-09 – 01/11-09 Hvor Matts Carlsson (fra Palm Fine Arts i Sverige) vil guide rundt. Vi skal besøge Palm Fine Arts, til Stockholm og på rundvisning lørdag/søndag ved et dekorations-malerfirma. Vi skal eventuelt besøge Kolmår bruddet. Foreløbigt budget for 10 pers. bliver ca. 4000 kr. egenbetaling pr. mand. Sct. Petersborg vil til sammenligning koste 8000-10.000 kr. pr. mand.
QDP Qualified Decorative Painter – Sammenslutning af 6 lande om international certificering for kvalificerede dekorations malere. DDMLs medlemmer opfordres til at søge medlemskab i QDP.
Det vil være godt, hvis mange af DDMLs medlemmer søger optagelse, så vi hurtigt kan nedsætte en jury i DK. Hvis man vil optages i år, skal man fremsende ansøgning inden 31-08-09. Seddel blev på generalforsamlingen sendt rundt med information. For nærmere information: http://www.palmfinearts.nu/qdp.html
Forlagsvirksomhed – Arne Bäcks Historiske maleteknikker er udsolgt og forlaget vil ikke genoptrykke. Dansk Dekorationsmalerlaug har fået rettighederne til bogen med den klausul, at den skal genoptrykkes. DDML kan evt. forespørge foreningen Kobolt om hjælp til genoptrykkelse af bogen. 
Uddannelse og kurser – de enkelte medlemmer kan lave kursusvirksomhed. Workshops o.s.v. Svendborg tekniske skole vil gerne ligge lokaler til.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4.
Regnskabet blev aflagt og godkendt.
Det skal nævnes, at der i regnskabet figurerer en restgæld til Golden, som formanden har bilag på. 
Alt i alt er der et overskud på kr. 12.801,58

Ad. 5.
Generalforsamlingen godkender en rettelse i budgettet på 3000 kr. til dækning af befordringsudgifter til bestyrelsesmøder. Den fremtidige bestyrelse tager en dybere snak om hvordan dette forslag konkret udføres. Budgettet for 2009 blev gennemgået og godkendt.

Ad. 6.
Med det nuværende aktivitetsniveau foreslår bestyrelsen, at man fastholder kontingent på de nuværende 500 kr. Fastsættelse blev godkendt.

 

 

Ad. 7.
Der forslås en tekstændring til vedtægterne:
Teksten:
”Foreningen konstituerer sig med formand, kasser og sekretær.”
ønskes ændret til
”Foreningen konstituerer sig med oldermand, viceoldermand, kasser og sekretær.”

”Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger før afholdelsen.”
ønskes ændret til:
”Der indkaldes til generalforsamling 4 uger før afholdelsen i februar. ”

Punkterne:
6 - Fastsættelse af kontingent.
7 - Godkendelse af budget
Byttes rundt som beskrevet i referatet fra 2008.

Redaktøren af hjemmesiden vil sørge for rettelserne i vedtægterne.

Ad. 8.
På valg: Elena Hunderup, Erik Peitersen, Leo Johansen. Alle 3 modtog ikke genvalg.
4 var interesserede i bestyrelsesposterne: Jytte Højbro Rasmussen, Maj-Britt Flor Johansen, Lone Wittenkamp Jacobsen og Heidi Zilmer Jensen.
Der blev holdt afstemning. Maj-Britt, Lone & Heidi blev valgt ind i bestyrelsen.
Suppleanter: 1. Suppleant: Jytte Højbro Rasmussen 2. suppleant Susanne Braüner.

Ad. 9.
Mark Richter spurgte, om der kunne laves en opslagstavle på hjemmesiden? (Kørsel, arrangementer m.m.)
Maillister blev foreslået. Derudover meddeler Neller, at der oprettes en blog på hjemmesiden. 

Neller kan kontaktes vedr. ændringer på mail, adresse m.m.
Der kan evt. oprettes en lukket gruppe på facebook.

Susanne Braüner: Sidste brev med indkaldelsen til generalforsamlingen var med fejl. Fejlene ønskes rettet. Bestyrelsen undskylder.

Jytte Højbro: Hvad er kriterierne for at blive optaget som medlem?
Der henvises til vedtægterne samt til referatet fra 2008, hvor spørgsmålet også er diskuteret. Dem, der gennemfører dekorationsmaleruddannelsen vil være selvskrevet til optagelse i foreningen, eller? Det vedtages at bestyrelsen tager sig af et oplæg til en evt. omformulering samt meget klare retningslinjer til næste generalforsamling.

Laila: Vil man have en forening, der er lukket eller en forening, der står stærkt på medlemmer? Der ønskes ikke svar med det samme, blot en diskussion i bestyrelsen.
Erik Klausen svarer: Da foreningen blev startet, var det formålet at vedligeholde de gamle teknikker og for at starte en forening af mennesker, der havde nogle kvalifikationer og kompetencer.

Kan man evt. lave passivt medlemskab?

Bestyrelsen specificerer og formulerer et forslag til en tekstændring til næste generalforsamling omkring optagelseskriterierne. 

Neller: Man kan evt. lave en intro weekend for interesserede nye deltagere.

Heidi Zilmer Jensen inviterer alle DDMLs medlemmer til Fernisering på Malerfagets Videregående Uddannelse på Risingsvej 60, 5000 Odense - fredag d. 13. Marts Kl. 14 – 18. Incl. Mad og drikke.

Bestyrelsesmøde i Dansk Dekorationsmalerlaug
d. 17.marts 2009

Fremmødte: Lone Jacobsen, Niels Jongdahl, Heidi Zilmer, Erik Klausen, Susanne Braüner og Maj-Britt Flor

Dagsorden:
1) Konstitution af bestyrelsen
2) Årlig workshop.
3) Dekorations-weekend i Holbæk
4) Studietur til Sverige
5) QDP regler
6) Arne Bechs bog
7) Laugmedlemmers interne afholdelse af kurser
8) Økonomi
9) Befordringsgodtgørelse til DDLM-medlemmer
Logo- konkurrence
Emner til næste bestyrelsesmøde

 

Ad. 1)
Dansk Dekorationsmalerlaug konstitueres på følgende vis og uden nogen indvendinger:
 Oldermand: Susan Arnild
Viseoldermand: Neller 
Kassere: Heidi Zilmer
Sekretær: Maj-Britt Flor
Michael Høeg vælger at træder ud af bestyrelsen og, derfor træder Jytte Højbro nu ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, da hun var 1. Suppleant. Susanne Braüner er nu eneste suppleant.

Ad. 2)
Workshop ved Susan Arnild i Gravlev i maj 2009.
Indlogering sker fra onsdag d.20.maj kl. 20. Der arbejdes hele torsdagen (kr. himmelfartsdag) og man rejser hjem fredag d. 22. Maj kl. 12.
Svendborg Erhvervsskole sponsorer folie til kurset, og vi bruger resten af maling fra samme sted.
Madordning: Sammenskuds morgenmad torsdag og fredag. Sammenskuds frokost til torsdag. Alle tager noget med hver især til det et stort fællesbord. Man betaler 100 kr. pr. mand til aftensmad, som Erik Peitersen vil lave.
Der bliver sendt brev ud til medlemmer med endelig tilmelding osv.

Ad. 3)
Tilmelding til Kaj Nielsen til Holbæk-arrangementet. Se på Dansk Dekorationsmalerlaugs hjemmeside under ”weekend arrangement” for yderligere oplysninger. Der er mulighed for at flere kan arbejde lave en ”stand” ved denne lejlighed.

Ad. 4)
Studietur til Sverige fra d. 29.10. til d.1.11. 2009
Neller og Maj-Britt Flor arrangerer rejsen. Neller vil vide om der er stemning for turen (deadline 3 mdr. før afrejse)

Ad. 5)
Reglerne vedr. QDP ligger allerede på DDML’s hjemmeside som link. Hvis man vil søge QDP i år, da skal man søge i Sverige. Ansøgningsfristen er 31.8. og koster 1600 Sv.kr. Så mange som muligt fra bestyrelsen skal helst have dette certifikat, så man kender til det inden ved

Ad. 6)
Arne Bechs lille bog om ådring og marmorering blev drøftet på generelforsamlingen, som et muligt emne for lauget at genoptrykke. Neller har undersøgt sagen. Masteren til bogen eksisterer ikke længere. Desuden ønsker Arne Bech at bibeholde det oprindelige format. Derfor risikerer vi nu, at ideen opgives.

Ad. 7)
Såfremt man ønsker at afholde kurser i DDML’s regi, da skal de være omkostningsfrit eller i det mindste afholde kurset til lavest mulige pris. Det er ikke meningen, at man skal have fortjeneste ud af at afholdelse af kurser for medlemmer i DDML.
Hvis der er 12 eller flere kursister, da kan vi afholde et AMU-kursus med gæstelærer mm. Det koster 550 kr. om ugen, men da har man mulighed for kost og logi.
Vi skal lave en medlemsundersøgelse om, hvilke behov og interesse der er for af kurser, som kan udbydes i fremtiden.
Bl.a. skal der laves et QDP-kursus i DDML-regi til optagelse i QDP. Man har jo mulighed for at lave et opslag på DDML’s hjemmeside (en blok), hvor man kontakter andre for at arbejde sammen om ovenstående på eget initiativ og interesse.

Ad. 8)
Webmasteren må have et forskud på 1000 kr. for sit arbejde med hjemmesiden.

Ad. 9)
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer,
Det blev besluttet at DDML’s bestyrelsesmedlemmer for Kr. 1, 00 pr. kørt kilometer fra hjemmet til bestemmelsesstedet. Man skal tilstræbe at køre sammen fra egnsdel til egnsdel, og det er kun chaufføren, der får befordringstilskuddet. Man går på KRAKS og finder antal kilometer, også selv om man kører med offentlige transportmidler.

 

Ad. 10)
Der skal laves et logo til lauget, og derfor udloddes der igen en logo- konkurrence. Logoet skal indeholde foreningens navn – grundlæggelses året 2004, overholde de heraldiske regler og være grafisk egnet til trykning i sort/hvid.
Forslaget fremsendes til Oldermanden inden d. 19.maj eller tages med til workshoppen d. 20./21. Maj og bestyrelsen udvælger det bedste forslag ved den lejlighed.

Ad. 11)
Punkter til næste bestyrelsesmøde
Mere tydelige regler for optagelse af nye medlemmer. Hvad med passive medlemmer?


Bestyrelsesmøde i DDML d. 4.10. 09 i Holbæk

Tilstede: Erik Klausen, Niels Jongdahl, Heidi Zilmer, Jytte H. Rasmussen, Maj-Britt Flor.

Dagsorden:
Hjemmesiden.
Fremtidige aktiviter – studieture.
Hvad vil vi bruge DDML til?
Logo.
Næste møde, næste arrangement.

Hjemmesiden er netop opdateret. Webmasteren skal have 2000,- kr. for at vedligeholde af siden. Hvis der skal laves større ændringer, da skal vi have et tilbud først. Heidi: der mangler kvitteringer. Dags-dato er godt nok.

Hjemmesiden bliver ikke brugt særligt meget, og derfor opfordres alle medlemmer til at oprette sig som bruger på hjemmesiden. Hvis man kontakter Neller, får man et password, hvorefter man kan blogge på siden, (at blogge betyder, at man selv kan lægge ideer, dele erfaringer mm.) ind). Desuden ønskes det, at der laves og lægges et arkiv over brugbare fagbøger og adresser på legater og fonde ind. (Sidstnævnte skal opdateres hvert år). Dette arbejde skal et af vores medlemmer udføre. Men hvem?
Når man går på Explorer 8, som man kan opdatere ved at trykke på konstabiliterings-tegnet, som sidder øverste i adressefeltet. På denne måde kan omkonvertere fra Explorer 6 el. 7. Al henvendelse vedr. hjemmesiden skal ske via Neller: nj@svend-es.dk eller Dorte: dorte.have@hotmail.com.

Turen til Sverige – Norrköping er ikke opgivet, men udsættes til efteråret 2010. Dette passer også bedst med Mats Carlson. Jytte tager ansvar for turen til næste år og med et muligt i samarbejde med Mathilde Ebler, da hun jo har været på Palm Fine Art i to år, og taler/forstår svensk meget bedre end vi andre.

Neller vil gerne lave en tur til Skt. Petersborg 2011. Han vil søge legater og fonde mm. og kontakte Alexander Thime. Turen skal forventes at koste 1.000 kr. pr. dag.

Hvad skal man bruge DDML til?
Network og erfaringsudveksling er en selvfølgelighed. Skal vi bruges til andet end nogle enkelte workshops, udstillinger, studieture og reklamemæssige indslag. Skal vi have to årlige workshops, den første hos Susan Arnild – hvis det stadig er i orden? Den anden afholdes på Svendborg Malerskole. Lignende markedsføringsarrangementer som i Randers sidste år og Holbæk i år skal også fastholdes. Det er godt, hvis det bliver rundt om i landet. Der skal på den anden side heller være arrangementer, end at vi stadig kan samle folk hver gang. Emnet tages op på næste generelforsamlig.

Logo. I forbindelse med næste workshop eller lignende arrangement laves der gruppearbejde mellem de tilstedeværende medlemmer. Reglerne vedr. logoet skal laves ved næste DDML-bestyrelsesmøde. Der skal laves 3 arbejdsgrupper til at give ideer til logo, bloggen på hjemmesiden og markedsføring for DDML.Dansk Dekorationsmalerlaug Bestyrelsesmøde i Randers

Randers d. 21.1.10 kl. 17.00 ved Erik Klausen.

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Økonomi
Kommende generelforsamling – hvor og hvornår?
Workshops – weekend hos Susan
Studietur til udlandet
Nyhedsbrev til medlemmerne
Eskursioner til dekorationsmalede steder i DK
Evt.´

Godkendelse af referat
Intet at bemærke.

 

Økonomi

Heidi modtager ikke længere kontoudtog, efter vi er overgået til netbank. Der står 18.253 kr. i banken. Der vil blive udsendt girokort, så man har mulighed for at stemmeret til generelforsamlingen. (Girokort og brev til workshop sendes sammen, for at spare porto).

 

Kommende generelforsamling – hvor og hvornår?

Bestyrelsen er blevet enige om at generelforsamlingen flyttes til 13. maj 2010 og afholdes på Svendborg Malerskole. I den forbindelse afholdes workshop. Se punkt 4. Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag d. 13.maj kl. 9.00.
Derefter holdes der generelforsamling kl. 12.00 samme dag.

 

Workshops – weekend hos Susan

Bestyrelsen vælger at flytte workshoppen til Svendborg Malerskole til d. 12. - 13. og 14. Maj 2010. Man kan komme ind på skolen allerede d. 12. Maj om aftenen, og man kan overnatte på medbragte luftmadrasser og div. Der er både køkken og bad på skolen. Desuden skal man også medbringe morgenmad og frokost til et fælles bord. Der vil være fælles spisning torsdag aften, hvor vi bestiller noget mad ude fra byen til ca. kr.120,- pr. pers.(Egenbetaling)
Der vil på workshoppen blive nedsat 3 grupper af de fremmødte, som skal arbejdes med hhv. logo til dansk dekorationsmalerlaug, blokken på hjemmesiden og …..

Det var godt arrangement i Holbæk. Der kom et forslag om at tage på livsstilsmesse på Gammel Estrup og have et arbejdende værksted. Erik Klausen vil gerne forelægge det for museumsinspektøren. Der kan laves kopier af de dekorationsmalerier, der er på stedet, så folk kan se hvor dygtige er. Det skal startes op nu, så vi er klar til kommende sæson.

Susan forslår, at vi også kunne lave et arrangement med udstilling af dekorationsmalere ved Rådvad Centeret i samarbejde med Flemming Jensen. Afholdelse i efteråret 2010/foråret 2011. Neller tager kontakt til Flemming Jensen.

 

Studietur til udlandet

Den første studietur til Sverige, som blev lagt i støbeske af Neller, blev ikke til noget. Han vil derfor høre, om det er muligt at lave en selskabs-arrangeret tur til Vinterpaladset i Skt. Petersborg i 2011. Det koster ca. 3500 kr. for 3 overnatninger og flybillet. Neller undersøger nærmere.

Mathilde og Jytte begynder at arbejde på turen til Norrköping og Stokholm. Man kunne lave en ”low-budget-tur”, hvor man kører selv, bor på Palms – hvor der er køkken og bad. Man deles om benzinudgifter og bro-afgifter. Der udover er der kun udgifter overnatningen Stokholm.

 

Nyhedsbrev til medlemmerne

Der sker ikke pt. Ikke meget gang på hjemmesiden. Vi kunne orientere om hvad der sker på dekorationmalerskolen, og evt. kunne oldermanden fortælle om hvad hun laver.
Den elektroniske post forsvinder lidt i mængden… derfor er det muligvis en god ide at sende et slow post ud til alle medlemmerne. Desuden lægges dette nyhedsbrev på hjemmesiden.
Det er realistisk at sende 2 årlige breve ud, i april og oktober. Alle medlemmer er velkomne til at sende materiale ind.
Neller er redaktør, Susan og Heidi melder sig til at skrive et indslag i første omgang.

 

 

Eskursioner til dekorationsmalede steder i DK

Bestyrelsen overvejer at vi laver en tur til Amalienborg og Rosenborg i efteråret 2010/foråret 2011 afhængigt af øvrige ture.

 

Evt.

Neller har sørget for at få genoptrykt Arne Becks bog om ådring og marmorering i samarbejde med Kobolt (malerskolernes sammenslutning). Der afholdes en reception d. 19. Marts kl. 15.00 på Rådvad centeret i samarbejde med Flemming Jensen. Alle medlemmer er velkomne til at deltage, og man kan købe bogen for kun 70 kr. ved denne lejlighed. (Normalpris er 100 kr.)

Heidi havde udloddet en opgave til diplommalerne på OTS, hvori de skulle lave et logo til DDML. Der var 4 seriøse forslag, hvoraf vi udvalgte 2, som vi arbejder videre med i lauget. Det blev besluttet at de to elever skal have en bog – ”Malede rum” af Susan Arnild og Erik Peitersen, og Arne Becks nytrykte bog, som tak for de flotte indsatser.

 

1.udsendelse nu
Workshop
Girokort

2. udsendelse i april
Nyhedsbrev

Dansk Dekorationsmalerlaug

Randers d. 21.1.10 kl. 17.00 ved Erik Klausen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Kommende generelforsamling – hvor og hvornår?
4. Workshops – weekend hos Susan
5. Studietur til udlandet
6. Nyhedsbrev til medlemmerne
7. Eskursioner til dekorationsmalede steder i DK
8. Evt.

 

1. Godkendelse af referat
Intet at bemærke.

2. Økonomi

Heidi modtager ikke længere kontoudtog, efter vi er overgået til netbank. Der står 18.253 kr. i banken. Der vil blive udsendt girokort, så man har mulighed for at stemmeret til generelforsamlingen. (Girokort og brev til workshop sendes sammen, for at spare porto).

3. Kommende generelforsamling – hvor og hvornår?

Bestyrelsen er blevet enige om at generelforsamlingen flyttes til 13. maj 2010 og afholdes på Svendborg Malerskole. I den forbindelse afholdes workshop. Se punkt 4. Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag d. 13.maj kl. 9.00.
Derefter holdes der generelforsamling kl. 12.00 samme dag.

4. Workshops – weekend hos Susan

Bestyrelsen vælger at flytte workshoppen til Svendborg Malerskole til d. 12. - 13. og 14. Maj 2010. Man kan komme ind på skolen allerede d. 12. Maj om aftenen, og man kan overnatte på medbragte luftmadrasser og div. Der er både køkken og bad på skolen. Desuden skal man også medbringe morgenmad og frokost til et fælles bord. Der vil være fælles spisning torsdag aften, hvor vi bestiller noget mad ude fra byen til ca. kr.120,- pr. pers.(Egenbetaling)
Der vil på workshoppen blive nedsat 3 grupper af de fremmødte, som skal arbejdes med hhv. logo til dansk dekorationsmalerlaug, blokken på hjemmesiden og …..

Det var godt arrangement i Holbæk. Der kom et forslag om at tage på livsstilsmesse på Gammel Estrup og have et arbejdende værksted. Erik Klausen vil gerne forelægge det for museumsinspektøren. Der kan laves kopier af de dekorationsmalerier, der er på stedet, så folk kan se hvor dygtige er. Det skal startes op nu, så vi er klar til kommende sæson.

Susan forslår, at vi også kunne lave et arrangement med udstilling af dekorationsmalere ved Rådvad Centeret i samarbejde med Flemming Jensen. Afholdelse i efteråret 2010/foråret 2011. Neller tager kontakt til Flemming Jensen.

5. Studietur til udlandet

Den første studietur til Sverige, som blev lagt i støbeske af Neller, blev ikke til noget. Han vil derfor høre, om det er muligt at lave en selskabs-arrangeret tur til Vinterpaladset i Skt. Petersborg i 2011. Det koster ca. 3500 kr. for 3 overnatninger og flybillet. Neller undersøger nærmere.

Mathilde og Jytte begynder at arbejde på turen til Norrköping og Stokholm. Man kunne lave en ”low-budget-tur”, hvor man kører selv, bor på Palms – hvor der er køkken og bad. Man deles om benzinudgifter og bro-afgifter. Der udover er der kun udgifter overnatningen Stokholm.

6. Nyhedsbrev til medlemmerne

Der sker ikke pt. Ikke meget gang på hjemmesiden. Vi kunne orientere om hvad der sker på dekorationmalerskolen, og evt. kunne oldermanden fortælle om hvad hun laver.
Den elektroniske post forsvinder lidt i mængden… derfor er det muligvis en god ide at sende et slow post ud til alle medlemmerne. Desuden lægges dette nyhedsbrev på hjemmesiden.
Det er realistisk at sende 2 årlige breve ud, i april og oktober. Alle medlemmer er velkomne til at sende materiale ind.
Neller er redaktør, Susan og Heidi melder sig til at skrive et indslag i første omgang.

 

7. Eskursioner til dekorationsmalede steder i DK

Bestyrelsen overvejer at vi laver en tur til Amalienborg og Rosenborg i efteråret 2010/foråret 2011 afhængigt af øvrige ture.

8. Evt.

Neller har sørget for at få genoptrykt Arne Becks bog om ådring og marmorering i samarbejde med Kobolt (malerskolernes sammenslutning). Der afholdes en reception d. 19. Marts kl. 15.00 på Rådvad centeret i samarbejde med Flemming Jensen. Alle medlemmer er velkomne til at deltage, og man kan købe bogen for kun 70 kr. ved denne lejlighed. (Normalpris er 100 kr.)

Heidi havde udloddet en opgave til diplommalerne på OTS, hvori de skulle lave et logo til DDML. Der var 4 seriøse forslag, hvoraf vi udvalgte 2, som vi arbejder videre med i lauget. Det blev besluttet at de to elever skal have en bog – ”Malede rum” af Susan Arnild og Erik Peitersen, og Arne Becks nytrykte bog, som tak for de flotte indsatser.

1.udsendelse nu
Workshop
Girokort

2. udsendelse i april
Nyhedsbrev

 

Annika Trine jonas
Christine Anne
  LOGO KONKURRENCE 2010  

Referat af generalforsamling i DDML torsdag d. 13. Maj 2010


Oldermandens beretning:
Arrangement i Holbæk var godt besøgt og der var god opbakning fra medlemmer.
Har nogle forslag til lignende arrangementer, så modtages det gerne. Laila og Susan er i gang med at undersøge mulighederne for at udstille på Egeskov slot og Gammel Estrup.

Heidi har arbejdet med Designholdet omkring Logo forslag, hvor der kom flere gode forslag. To forslag var konkrete og gode og dem kan vi arbejde videre med.

Optagelseskrav i DDML, det har været svært at vurdere, hvem der kan optages og hvordan man vælger dem ud.
Debat:
Skulle man indføre aktive medlemmer og støttemedlemmer?
NDP/QDP
Hvad er formålet med vores forening (formålsparagraf).

Susan sidder med i bestyrelsen i Salon og beretter, at Salon 2011 afholdes i Atlanta USA.
Hvis nogle ønsker optagelse, vil Susan gerne hjælpe med at kigge på de ting, man arbejder på.

Regnskab:
Foreningens regnskab er vokset fra sidste år, hvor der stod 17.000 kr. på kontoen. I dag er der 29.526,29 kr. hvor der stadig mangler indbetaling fra 8 medlemmer.

Medlemmer mangler et budget og samlet regnskab, som kassereren lover at ligge på hjemmesiden i forbindelse med referat.

Fastsættelse af kontingent:
Status quo

Valg til bestyrelsen:

Tanja Kaleowski vælges ind i bestyrelsen

1. Suppleant: Marc Samsø Hansen
2. Inger Margrete Tommerup
Eventuelt:
Inger Margrete Tommerup: Hvilke retningslinjer er der indenfor prissætning af arbejde?

Tanja Kaleovski: Tanjas kæreste Bo har kontaktet undervisningsministeriet, Forum, Københavns Billedkunstudvalg, TEC, Svendborg m.fl. i forbindelse med at lave en messe i Forum. Undervisningsministeriet er interesseret i at vi vender tilbage, når der er konkrete forslag samt budget for arrangementet. Der er mulighed for at markedsføre DDML på en.

Heidi tilbyder DDML at medlemmer kan udstille en ”Mini Salon” på et tidspunkt i Galleri HZ i Odder.

Kaj og Neller har idéer til at udbyde kurser i samarbejde med bl.a. billedskolen i Køge.

Hvis man er interesseret i restaurering, så er der en messe i Liepzig, der hedder Denkmal 18. – 20. November 2010

Er der mulighed for kommunikation på hjemmesiden?
Neller viser Blog opslagstavlen på hjemmesiden, hvor medlemmerne har mulighed for at oprette sig som bruger. Her kan vi kommunikere med hinanden.
Hvis man vil oprettes som bruger, henvender man sig til Neller, der vil oprette brugernavn og adgangskode.

Marc spørger om man kan skrive på hjemmesiden, hvor der er arrangementer og hvem der eventuelt har lyst til at deltage.

Arrangementer:
Svendborg afholder Gammel Torvedag 1. Torsdag i August. Hvor er malerne henne i denne forbindelse?
Er det en idé at DDML deltager?
Ebeltoft & Fåborg: Maleri på havnen arrangementer.
Inger Margrethe vil undersøge omkring udstilling på Odense Rådhus.
I Randers ligger museet Kejsergården, hvor der er levende udstilling.

Studietur til Sverige:
Indenfor 3-4 uger kommer tilbagemelding

LOGO
Billeder fra Designklassen sendes til Neller og ligges på hjemmesiden.

Et lille udvalg Erik Clausen, Vibe, Marc og Heidi arbejder med logo.
Her skal udarbejdes tre konkrete forslag til logo. Herunder skal et af forslagene være moderne.

DDML vs.Dansk Dekorationsmalerlaug

Logo brainstorm:
Enkelt
Symbolsk (Skjolde, pensler, skrivestok, palet)
Farver (evt. primære men med de gamle pigmenter)
Grafisk
Inddragelse af det gamle Laugsskjold?

Sendes til afstemning hos medlemmerne.

MARKEDSFØRING
Et lille udvalg bestående af: Susan, Lone, Laila og Elena.

(Evt. skabelon til visitkort for DDML med medlemsnavn.)
(Evt. logo attraktivt for medlemmers eget visitkort)

Organisationen skal via. folder markedsføres.
Logo skal være udarbejdet og med i folderen.
DDML logo = kvalitetsstempel
Lokalt: Udstilling i offentlige bygninger for det enkelte medlem, her kan folderen også bruges til at koble kunstneren til DDML, så vi på den måde kan udbrede kendskabet. Eks. Rådhus, Gallerier, Sparekasser.
Eventuelt også når man er med i pressen, at man understreger, at man er med i DDML.

Alliere sig på messer med de lokale farvehandlere.

Kan vi påvirke arkitekter, bygherrer m.fl. i vores markedsføring?

MEDLEMSKAB:
Fra nu skal alle, der vil optages i lavet indsende 3-5 billeder ind til bestyrelsen pr. mail til Oldermanden.
Billederne vurderes af Oldermanden og hvis der er tvivl inddrag bestyrelsen.
Her skal vises billeder af dekorationsmæssig karakter indenfor:

Marmorering
Ådring
Forgyldning
Trompé L’oeil
Skabelon
Illusionsmaleri
Imitation af overflader
Grisailles
Moderne dekoration
(evt. fri opgave?)
Billeder af udførte arbejder kan også indsendes.

Der vil ikke være ændringer i vedtægterne.
Vi forventer at nye medlemmer skal være aktive.
Årlig workshop kombineres med miniudstilling.
Eller at medlemmer skal bidrage til en miniudstilling hvert/hvert andet år.

Messegruppe: Bo og Tanja
Er der opbakning til udstilling/messe i Forum?
Ja.

Norge, Sverige, Danmark Forum malermesse.

Fremtid:
Hvis der bygges et stort, dyrt rådhus om 10 år, er vi så en del af det?
Hvordan bliver vi en del af det?
Hvis folk i malerfaget ikke kender til de gamle teknikker, hvordan skal bygherrer og arkitekter så have mulighed for at kende til det?

Om 10 år er vi 100 medlemmer og have et blad.

Neller vil gerne lave et oplæg til en kronik.

Gamle udtryk skal gerne være så kendte som muligt: Forgyldning, marmorering, ådring m.m. skal være en del af det daglige danske sprog igen.
Evt. køre AMU kurser i Dekorationsmaler regi.

BLOG:

1. Sådan bruges opslagstavlen
2. Projekter/fremtidige
3. Rejsebilleder
4. Stilarter
5. Maleteknikker
6. Fif og tricks
7. Arrangementer/messe
8. Historier
9. Hjælp mig/hjælp søges
10. Udførte opgaver
11. Gode bøger/litteratur
12. Inspiration
Referat fra DDML bestyrelsesmøde d. 13.05.2010

1. Valg til bestyrelsen.
Susanne er trådt ud af bestyrelsen, vi skal have valgt to nye suppleanter ind i bestyrelsen. Samt en ny sekretær.
Erik, Neller og Susan er på valg. De modtager alle genvalg.

2. Optagelses kriterier for DDML.
Skal vi have optagelseskrav ligesom Salon?
Hvad er vores krav?
Hvordan griber vi det an?

3. Hvordan udbreder vi kendskabet til foreningen?
Messer – formland m.fl.
(Evt. gå i samarbejde med Erhvervsskoler eller at udstillerne betaler en deltagerbetaling)
Lukkede AMU arrangementer
Workshop som AMU kurser
Søgning af sponsorat
Udstillinger
Livsstilsmesse
Skrive en bog om Dansk Malertradition
Mini Salon i DK med DDML medlemmer – Sjælland.
Heidi tilbyder DDML at arrangere en udstilling/arbejdende udstilling i hendes Galleri HZ.

4. Studietur til Sverige
Matilde og Jytte er stadig på sagen.
Deadline ønskes på ca. 1. md.

5. Konkurrence
Vi har problemer med, at der bliver underbudt på forskellige arbejder bl.a. pga. finanskrisen. Kan vi eventuelt finde en rettesnor eller en vejledende udsalgspris. Dette sættes på dagsordenen til næste møde.

6. Girokort
Der er ved en fejl blevet sendt udbetalingskort ud til medlemmerne i stedet for girokort, så der har været en del problemer med indbetaling af medlems kontingentet. Der er dog kun 10, der ikke har betalt kontingent, hvilket kasseren tager fat på og undskylder for. Der er tiltrådt to nye medlemmer og to medlemmer har valgt at stoppe deres medlemskab.

7. Salon
Flere af DDML’s medlemmer er medlem af Salon, den Internationale Dekorationsmalerforening. Susan er med i bestyrelsen og har briefet omkring de ting, der sker i årene fremover: 2011 USA Atlanta – 2012 Tyskland Hamborg – 2013 Japan Tokyo – 2014 Los Angeles – 2015 Barcelona

8. Tilmelding til arrangement/workshop ønskes anderledes organiseret, således, at man melder sig til med navn, bespisning, overnatninger m.v. så det fremgår helt tydeligt, hvem, hvornår m.m.

9. Kørselsgodtgørelse:
Vi ændrer reglerne omkring kørselsgodtgørelse således, at man fremover kan ansøge om kørselsgodtgørelse, hvis man har ønske om det.


Årlig generalforsamling i Dansk Dekorationsmalerlaug
Lørdag den 7. maj 2011 kl. 11.00 på Svendborg Malerskole
Græsholmevej 5700 Svendborg

Hermed indkaldes til årlig generalforsamling i Dansk Dekorationsmalerlaug.

Bestyrelsen beklager den manglende aktivitet i det forgangne år og fire bestyrelsesmedlemmer vælger at trække sig, så nye kræfter kan komme til.
Vi opfordrer til at mange medlemmer møder op til generalforsamlingen og stemmer nye bestyrelsesmedlemmer ind i lauget.
Dagens program:

• Velkomst
• Årlig generalforsamling jvf. Dagsorden
• Dekorationsmaler Matilde Ebler fortæller og viser billeder fra sin rejse til Japan, hvor hun arbejdede i 3 mdr. som medhjælper i Tokyos største dekorationsmalervirksomhed. Her er der mulighed for workshop og afprøvning af de specielle Japanske teknikker.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere og referent
2. Valg af dirrigent
3. Oldermandens beretning
4. Regnskabs aflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag –
• 2011 er foreslået kontingentfri grundet lav aktivitet i 2010.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget (kasseren fremlægger)
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt

Dansk Dekorationsmalerlaug er vært ved Italiensk buffet, samt kaffe, øl og vand.
Vi vil gerne have jeres tilmelding af hensyn til forplejning på 21220352 eller nj@svend-es.dk senest 1. maj

På bestyrelsens vegne

Niels Jongdahl


Bestyrelsesmøde DDML 05.04.2011

Bestyrelsen beklager den manglende aktivitet i det forgangne år og fire bestyrelsesmedlemmer vælger at trække sig, så nye kræfter kan komme til.
Vi opfordrer til at mange medlemmer møder op til generalforsamlingen og stemmer nye bestyrelsesmedlemmer ind i lauget.

Uddannet teatermaler: Mia vil gerne være medlem – Jens vil gerne være medlem.


1. Forslag til arbejdsopgaver i bestyrelsen:

Nyhedsbrev – nyhedsbrevs redaktør, der sørger for at uploade til facebook m.m.
Boligmesser eller andre aktuelle messer eller klostre m.m.
Nyborgmesse –
Event gruppe – Kbh. rådhusplads eller store torv Århus – you tube med videoevent
TEC workshop 26. 27. 28. august
DDML udstilling i Galleri HZ – 10. september – 30. oktober
(Dem der har lyst til at deltage skal være med ved fernisering og på sidste dag.
Heke mangler folk til at deltage i messe i påsken

2. Hjemmesiden:

Dorte er webmaster og har man tilføjelser eller rettelser, kan man rette henvendelse til Dorte.

3. Vedtægterne og overholdelse af disse:
Vi tager konsekvensen af den manglende aktivitet og giver alle medlemmer gratis medlemskab i 2011 som kompensation samt tilbyder nye interesserede medlemmer gratis medlemskab i år 2011 med samme optagelseskrav som tidligere.

4. Logo:
Designklassens logoforslag var et indspark til inspiration til logoholdet. Vi har i bestyrelsen stemt på et forslag, der kan arbejdes videre med.

5. Evt: Skal der åbnes for muligheden for passive medlemmer? Spørgsmålet nåede ikke at blive behandlet, dette punkt rykkes til første punkt på dagsorden i den nye bestyrelse.

Vi vil fra bestyrelsens side opfordre til, at interesserede melder sig til de bestyrelsesposter, der står åben.